TUNNIKAVA

Õpetatav aine:  Loodusõpetus

Õpetaja nimi: Julia Ageeva

Kool: Humanitaarne Eragümnaasium

Klass: 3. klass


Kuupäev: 08.01


Tunni teema: Metsloomad, kes elavad Eestis

Kasutatav tehnika: Projektor, arvuti, arvutiklass (igal õpilasel on oma arvuti)

Kasutatud tehnika: Internet, MS Word


Eelteadmised: Eelmisel tunnil käsitletud teema ”Koduloomad”. Laps oskab loomi eristada ja teab olulisi fakte nende kohta.  Avrutiõpetuses õppis MS Wordis kõige lihtsamaid protseduure teha.


Tunni eesmärgid: Õpilane oskab nimetada metsloomi ja oskab neid eristada. Õpilane oskab Internetist õpimateriali leida.  


TUNNI KÄIK:


I osa Sissejuhatus, tööjuhendite kätteandmine, üldnõuete selgitamine; esitluse näitamine ja küsimuste esitamine (suuline osa) :

Fotogalerii: "Metsloomad"

Küsimused:

  1. ”Kes on metsloomad?”
  2. ”Millised metsloomad elavad Eestis?”
  3. ”Kes on kõige suurem metsloom Eestis?”

II osa Lugemine ja kokkuvõtmine

  • Õpilane avab lingid  Metsloomad1, Metsloomad2 ja Muinasjutud, loeb neid läbi ja vajadusel otsib lisa materjali Internetist
  • Koostab MS Wordi dokumendina lühiinfot ühe valitud metslooma elust ning otsib üks muinasjutt oma valitud loomast kasutades antud linke.
  • Töö salvestatakse nimega metsloom.doc ja saadetakse õpetajale aadressile julia.ageeva@mail.ee

III osa Enesekontroll ja tagasiside

  • Õpilane täidab enesekontrolliks testi Metsloomad
  • Tagasiside andmiseks kontrollin saadud töid  ja palun kõigil kirjutada mitu protsenti saadi enesekontrollis. Tunnis toimub tunni kokkuvõtmine ja arutlemine.